Наукові публікації за темою «Інваріантні п’єзорезонансні системи»

Дисертації

 1. Підченко Сергій Костянтинович. Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань: Дис… канд. техн. наук: 05.12.13 / Державний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». — Х., 1999. – 143 л.+ дод. — Бібліогр.: л.133-143.
 2. Таранчук Алла Анатоліївна. П’єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора : дис… канд. техн. наук: 05.12.13 / Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2006. – 159 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: арк. 135-147.
 3. Мішан Віктор Володимирович. Керовані п’єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням : Дис… канд. наук: 05.12.13 / Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, — 2009. – 141 арк. : рис., табл. – Бібліогр.
 4. Стецюк Віктор Іванович. Покращення віброчастотної стабільності автогенераторних п’єзорезонансних пристроїв в режимі багаточастотного збудження кварцового резонатора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій” / В. І. Стецюк. – Хмельницький, 2012. – 20 с.

Посібники, монографії

 1. Чумаков В. І. Моделювання пристроїв радіоавтоматики в системі MATHCAD : навчальний посібник з грифом МОН України / В. І. Чумаков, А. А. Таранчук, О. І. Харченко – Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 151 с.
 2. Колпаков Ф.Ф., Підченко С.К. Теорія і реалізаційні основи інваріантних п’єзорезонансних коливальних систем / Харків: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2011.-327 с.
 3. Taranchuk A. А. Design Methodology to Construct Information Measuring Systems Built on Piezoresonant Mechanotrons with a Modulated Interelectrode Gap / A. А. Taranchuk, S. К. Pidchenko // Applied Measurement System. Сhapter 12. Published by InTech. ISBN: 978-953-51-0103-1.13 – Rijeka, Croatia, 2012. – Р. 229-258.

Статті, тези конференцій

 1. Колпаков Ф.Ф., Пидченко С.К. Синтез многоканальных многочастотных кварцевых генераторов с сокращённым временем установления колебаний // Зарубежная радиоэлектроника. — 1999.- № 11.- С.60-65.
 2. Таранчук А.А., Підченко С.К. Ідентифікація теплового стану кварцового резонатора на етапі встановлення коливань // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2004. № 3(7). С. 36-42.
 3. Таранчук А.А., Пидченко С.К., Рудий В. Моделювання теплових процесів в п’єзорезонансних датчиках з модульованим міжелектродним зазором //Вісник хмельницького національного університету. Том 1. Технічні науки.-Хмельницький.-2005.-№1.-С.218-222.
 4. Універсальний п’єзорезонансний вимірювач вологості/ Ф.Ф. Колпаков, В.В. Мішан, С.К. Підченко, О.А. Лаба // Вісник хмельницького національного університету. Том 1. Технічні науки.-Хмельницький.-2007.-№2.-С.234-236.
 5. Підченко С.К., Таранчук А.А., Колпаков Ф.Ф. Інваріантні п’єзорезонансні коливальні системи. — Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, Т.1, № 1, 2008.- C.16.
 6. Колпаков Ф. Ф. Пьезорезонансные механотроны в измерениях параметров сердечно – сосудистой системы человека / Ф. Ф. Колпаков, С. К. Пидченко, А. А. Таранчук, А. Е. Опольская // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : ХАІ, 2009. – № 2 (36). – С. 60 – 70.
 7. Таранчук А.А. Сфігмографічна система високої вірогідності реєстрації пульсових коливань /С. К. Підченко, А. А. Таранчук, А. Е. Опольская // Збірник праць : матеріали Першого Всеукраїнського з’їзду «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю 23-26 червня 2010 р. – Київ, Україна, 2010. С. 267.
 8. A. Taranchuk. Controlled Oscillator on the Base of MEMS – Structures / A. Taranchuk, V. Mishan, A. Akulinechev //Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science : Procedings of the Xth International Conference TCSET’2010 February 23-27, 2010. – Lviv — Slavske, Ukraine. P. 350.
 9. A. Taranchuk. Utilization Features of the Mexanotron for Information Measurement Systems / A. Taranchuk, S. Pidchenko, A. Opolska // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science : Procedings of the Xth International Conference TCSET’2010 February 23-27, 2010. – Lviv-Slavske, Ukraine. P. 358.
 10. А. А. Таранчук. Сфігмографічна система високої вірогідності реєстрації пульсових коливань / А. А. Таранчук, С. К. Підченко, Г.Є. Опольська // Збірник праць : матеріали Першого Всеукраїнського з’їзду «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю 23-26 червня 2010 р. – Київ, Україна, 2010. С. 267.
 11. Таранчук А. А. Моделирование микроперемещений мембраны пьезокварцевого измерительного преобразователя / А.  А.Таранчук, А. А. Акулиничев, Г. Г. Цегольник // Вісник Національного технічного університету України «КПІ»: Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2011. – № 46. – С. 146-153.
 12. Підченко С. К. Математичне моделювання силочастотних характеристик кварцових резонаторів / С. К. Підченко, А. А. Таранчук, В. І. Стецюк // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : НАУ ХАІ. – 2011. – № 2 (50). – 140 c.
 13. Стецюк В. І. Лабораторний стенд для дослідження характеристик віброчутливості кварцових резонаторів / С. К. Підченко, А. А. Таранчук, В. І. Стецюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2012. – № 1. – С. 187-190.
 14. Таранчук А. А. Ефективність використання завадостійкого каскадного кодування в задачах дистанційного зондування Землі / А. А. Таранчук, О. В. Кальватинський, О. О. Поєдинчук // Вісник ХНУ. – 2012. – № 5. – С. 212-217.
 15. Підченко С. К. Підвищення температурної стабільності кіл синхронізації квадратурних демодуляторів OFDM систем / С. К. Підченко, А. А. Таранчук, О. В. Кальватинський, О. О. Левицький. – Вісник ХНУ, 2012 р. – № 6. – С. 217-222.
 16. Pidchenko S. К. The principles of developing invariant piezoresonance units with controlled dynamics/ S. К. Pidchenko, A. А. Zelensky, A. А. Taranchuk // Eastern European Journal of Enterprise Technologies// Scientific Journal. – Kharkov : Technological Center, 2012. – Vol. 6/11 (60). – P. 17-22.
 17. Pidchenko S. Mathematical Model of Multi-Frequency Piezoresonance Oscillation System / Alexander A. Zelensky, Sergey K. Pidchenko, Alla A. Taranchuk // Science Publishing Group: Communications.– NEW YORK, U.S.A., January 2013. – Vol. 1, No. 1. – P.1-8.
 18. Taranchuk A.A.; Pidchenko S.K. High-informative medical diagnostic sphygmosystem on the basis on piezoresonant mechanotron pressure sensor.  Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2013 23rd International Crimean Conference Publication Year: 2013 , Page(s): 1107 – 1108.
 19. Alla Taranchuk, Sergey Pidchenko. Frequency Measuring Transducers Based on the Piezoresonance Oscillator Systems with External MEMS Control. International Journal of Sensors and Sensor Networks.– Science Publishing Group: NEW YORK, U.S.A., 2013. — Vol. 1, No. 4. – Pp. 41-49. DOI: 10.11648/j.ijssn.20130104.11.
 20. Pidchenko,S.K. Dual-frequency temperature-compensated Quartz Crystal Oscillator. Microwave and Telecommunication Technology (CriMiCo), 2013 23rd International Crimean Conference Publication Year: 2013 , Page(s): 669 – 670.

Держбюджетна тематика

 1. Розробка методів та засобів вимірювання параметрів серцево-судинної системи людини / Колпаков Ф.Ф., Підченко С.К., Таранчук А.А. [и др.] // Звіт про НДР, № держ. рег. 0108U001279. — Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2009. — 131 с.
 2. Теорія і реалізаційні основи інваріантних п’єзорезонансних систем / Колпаков Ф.Ф., Підченко С.К., Таранчук А.А. [и др.] //Звіт про НДР, № держ. рег. № 0108U002236. — Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. — 204 с.
 3. Удосконалення методів і систем прийому і обробки інформації дистанційного зондування Землі та супутникової метеоінформації / Чумаков В.І., Таранчук А.А., Підченко С.К., Стецюк В.І, Мішан В.В [и др.]// Звіт про НДР, № держ. рег. 0111U002299. — Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2012. — 270 с.

Патенти

 1. Пат. 2098783 России, МКИ G 01 L 9/08, 9/12. Датчик давления /Ф.Ф. Колпаков, Г.Л. Хильченко, С.К. Пидченко, Бюл.-1997.-№ 34.
 2. Пат. 2106796 России, МКИ А 61 В 5/02. Способ измерения артериального давления / Ф.Ф. Колпаков, Г.Л. Хильченко, С.К. Пидченко, Бюл.-1998.- № 8.
 3. Пат. 2127496 России, МКИ H 04 R 17/00. Cпособ линеаризации градуировочной характеристики пьезорезонансного измерительного преобразователя с переменным межэлектродным зазором / Ф.Ф. Колпаков, Г.Л. Хильченко, С.К. Пидченко, Бюл. — 1999.- № 4.
 4. Пат. 29643А України, МКІ 6 Н 03С 3/09. Частотно-модульований генератор /Ф.Ф. Колпаков, С.К. Підченко, Г.Л. Хільченко, Бюл.-2000. — № 6-ІІ.
 5. Пат. 44108А України, МКІ 7 G 01L 9/08. Датчик тиску /Ф.Ф. Колпаков, С.К. Підченко, В.Є. Доброва, А.А. Акулінічев, А.А. Таранчук, Бюл. — 2002. — № 1.
 6. Пат. 59936А України, МКІ 7 G 01L 9/08, G 01L 9/12. Датчик тиску /Ф.Ф. Колпаков, А.А. Акулінічев, С.К. Підченко, А.А. Таранчук, Бюл.- 2003.- № 9.
 7. Патент на винахід України 29595, МПК G01B21/06. Спосіб підвищення точності вимірювання лінійного зношування / Гладкий Я.М., Підченко С.К., Таранчук А.А., Маковкін О.М., Лаба О.А. Заявка № u 2007 02611 від 12.03.2007; Опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2.
 8. Патент на корисну модель України 53900, МПК G01L9/08. Вимірювальний перетворювач з частотним датчиком тиску для сфігмографічних досліджень / Підченко С.К., Таранчук А.А., Стецюк В.І., Опольська Г.Є. Заявка № u 2010 03620 від 29.03.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
 9. Патент № 2430344 Российская Федерация, МПК G01L9/08. Датчик давления / Таранчук А. А. (UA), Пидченко С. К. (UA), Хильченко Г. Л. (RU) ; № 2010119588/28 ; заявл. 18.05.2010 ; опубл. 27.09.2011, Бюл. № 27.