Викладачі

Мартинюк

Валерій Володимирович

д.т.н., професор

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор кафедри ТКІТ Мартинюк Валерій Володимирович закінчив у 1993 році Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів». У 1997 році захистив кандидатську дисертацію (спеціальність 05.11.08 — «Радіовимірювальні прилади») за темою: «Фазочастотні та амплітудно-фазові вимірювачі великогабаритних тіл обертання» у Вінницькому державному технічному університеті. 10 жовтня 2014 року захистив докторську дисертацію (спеціальність 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин») за темою: «Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю параметрів електрохімічних конденсаторів» у Вінницькому національному технічному університеті.
Автор більше 80 наукових та методичних публікацій: з них 1 монографія; 38 праць у фахових наукових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 3 патенти України, 8 статей у іноземних виданнях, 9 робіт зареєстровані у міжнародних науково–метричних базах Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory (USA, International), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (International).
Наукові інтереси:  розробка приладів вимірювання та контролю параметрів електрохімічних суперконденсаторів; цифрова обробка сигналів; пристрої підвищення ефективності використання сонячних батарей.

Перелік наукових робіт

Підченко

Сергій Костянтинович

д.т.н., доцент

Доктор технічних наук. Професор кафедри РЕА і ТК Підченко Сергій Константинович закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського у 1987 р. Захистив кандидатську дисертацію у 2000 році в Харківському авіаційному інституті (спеціальність 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій) за темою: “Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори із скороченим часом встановлення коливань”. 17 жовтня 2014 року захистив докторську дисертацію (спеціальність 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій) в Національному аерокосмічному університеті ім. Н. Є. Жуковського за темою: “Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п’єзорезонансних пристроїв та систем”. Автор більше 60-ти наукових та методичних робіт, з них три монографії та один навчальний посібник з грифом ХНУ, дев’яти патентів України і Росії на винахід.
Наукові інтереси:  багаточастотні п’єзорезонансні коливальні системи; методи та засоби вимірювання параметрів серцево-судинної системи людини на базі п’єзорезонансних механотропів.

Полікаровських

Олексій Ілліч

д.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Полікаровських Олексій Ілліч закінчив Технологічний університет Поділля у 2002 р. Доктор технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію у 2006 році в Вінницькому національному технічному університеті за темою: «Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів» (спеціальність 05.11.08- радіовимірювальні прилади). У 2015 році захистив докторську дисертацію в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова (спеціальність 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій). Автор більше 30-ти наукових та методичних робіт.
Наукові інтереси: методи формування цифрових сигналів; розробка перспективних цифрових синтезаторів частот та сигналів.

Яновицький

Олександр Костянтинович

к.т.н., доцент, Заслужений винахідник України

Доцент кафедри РЕА і ТК Яновицький Олександр Константинович закінчив Київський політехнічний інститут у 1969 р. Кандидат технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію у 1979 році у Всесоюзному науково-дослідному інституті в м. Ленінград (Санкт-Петербург) за спеціальністю: “Радіолокація, радіонавігація”. Тема дисертації закрита. Заслужений винахідник УРСР. Автор більше 40 авторських свідоцтв на винаходи, більшість яких впроваджені у виробництво з великим економічним ефектом, 50-ти наукових та методичних робіт.
Наукові інтереси: вдосконалення радіотехнічних пристроїв ближньої навігації, літакових відповідачів та радіотехнічних систем попередження зіткнення літаків у повітряному просторі.

Пивовар

Олег Сергійович

к.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Пивовар Олег Сергійович закінчив Київський політехнічний інститут у 1992 р. Кандидат технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію у 2001 році в Вінницькому національному технічному університеті (спеціальність 05.11.08 — радіовимірювальні прилади) за темою: “Цифрові фазочастотні вимірювачі девіації частоти із підвищеною швидкодією та точністю”. Автор більше 50-ти наукових та методичних робіт, шести патентів України на корисну модель.
Наукові інтереси: теорія радіотехнічних пристроїв та систем.

Перелік наукових робіт

Foto_Taranchuk_Alla

Таранчук

Алла Анатоліївна

к.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Таранчук Алла Анатоліївна закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. А.С. Попова у 1991 р. Кандидат технічних наук. Захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій) у 2006 році в Національному аерокосмічному університеті ім. Н. Є. Жуковського за темою: “П’єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора”. Автор більше 50-ти наукових та методичних робіт, з яких одна монографія та 2 посібники з грифом МОН та ХНУ, семи патентів України і Росії на винахід.
Наукові інтереси: телекомунікаційні системи та мережі, п’єзорезонансні вимірювальні та інформаційні системи; методи та засоби вимірювання параметрів серцево-судинної системи людини на базі п’єзорезонансних механотронів.

Ковтун

Людмила Олександрівна

к.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Ковтун Людмила Олександрівна закінчила Хмельницький національний університет у 2005 р. Кандидат технічних наук. Захистила кандидатську дисертацію у 2011 році в Вінницькому національному технічному університеті (спеціальність 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин) за темою: “Вимірювальний контроль вологості листових матеріалів”.  Автор більше 15-ти наукових та методичних робіт, п’яти патентів України на винахід.
Наукові інтереси: визначення вологості оптично-прозорих листових матеріалів методами надлишкових вимірювань.

Перелік наукових робіт

Горященко

Костянтин Леонідович

к.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Горященко Константин Леонідович закінчив Технологічний університет Поділля у 2001 р. Кандидат технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію у 2006 році в Київському національному університеті технологій та дизайну (спеціальність 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин) за темою: “Контроль відстаней до пошкоджень у низькочастотній лінії зв’язку імпульсним та фазовим методами, що виконуються почергово”. Автор більше 50-ти наукових та методичних робіт, трьох патентів на корисну модель України. Докторант Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
Наукові інтереси: теорія інформації та кодування, автоматизація та проектування виробництва, розробка вимірювальної техніки.

Перелік наукових робіт

Петрушак

Володимир Степанович

к.т.н., доцент

Доцент кафедри РЕА і ТК Петрушак Володимир Степанович закінчив технологічний університет Поділля у 1999 р. Кандидат технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію у 2003 році в Київському національному університеті технології та дизайну (спеціальність 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовин) за темою: “Розробка фазочастотного методу та засобу для підвищення точності ротаційного віскозиметра”. Автор понад 25 наукових та методичних робіт, чотирьох патентів України на винахід.
Наукові інтереси: вимірювання амплітуди періодичних сигналів без перетворення змінної складової в еквівалентний параметр.

Перелік наукових робіт